търсене книги и списания при поискване "Кратка българска енциклопедия в 5 тома"

  • >> Следващото

0
Кратка българска енциклопедия в 5 тома

bazar.bg 50

В отлично състояние, без разкъсани или изгубени части. Цената е за 5-те тома, не се продава на части.

20.01|15:38

0
Кратка българска енциклопедия

www.olx.bg 38 София

5 тома кратка българска енциклопедия

22.12|08:59

0
Българска енциклопедия - 2 тома

bazar.bg 15 София

Автори: Н.Г. Данчови И.Г.Данчов. На практика е нова, отваряна е няколко пъти. Ще се уверите сами.

20.12|16:08

0
Съвременна българска енциклопедия 5 тома

www.olx.bg 85 Аврен

Съвременна българска енциклопедия 5 тома

01.02|19:59

0
Съвременна българска енциклопедия 5 тома

bazar.bg 85

Съвременна българска енциклопедия 5 тома,цена 85 лв

24.12|23:43

0
Продавам "Кратка българска енциклопедия" томове от 2 до 5.

www.olx.bg 20 София

Много добро състояние. Томове от 2 до 5. В добро състояние са,

20.12|12:54

0
Кратка бългаска енциклопедия

www.olx.bg 30 Пловдив

Кратка българска енцкопедия на БАН в пет тома от 1965 г. в отли0чно състяние.

28.12|16:41

0
БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИя

bazar.bg 30 Пловдив

Издание на : Б. А. Н.Съвсем като нова е

24.01|19:33

0
Българска фирмена енциклопедия

www.olx.bg 70 Враца

6 броя налични нови възможен е коментар по цената

25.12|16:00

0
Българска фирмена енциклопедия

www.olx.bg 70 Враца

6 броя налични нови възможен е коментар по цената

06.12|23:32

0
Голяма енциклопедия на страните в 16 тома: Том 1-16

bazar.bg 200

Автор: Колектив Издателство: Труд Година: 2007 Страници: 1800 Корица: Твърда корица

07.01|20:23

0
Кратка сърбо-хърватска граматика

bazar.bg 5 София

Л.Лашкова "Кратка сърбо-хърватска граматика" - 5 лв.

11.01|12:41

0
продавам Кратка история на България

bazar.bg 10

Може да бъде доставена и чрез Еконт

18.12|12:19

0
Голяма Съветска енциклопедия Большая советская енциклопедия ссср

www.olx.bg 4 София

всички 51 тома +ежегодниците супер състояние Второ издание 1957г цената е за един том!!!

21.01|21:32

0
Кратка история на България;От А до Я за семейното здраве;Тълк.речник

www.olx.bg 10 Търговище

4.Луксозно издание с твърди корици на "Кратка история на България"-10лв. 2."От А до Я за семейното здраве"-твърди корици с доп.мека обложка.-10лв. 5.Нови книжки за здравето-4бр. с обща цена 5лв. 7.Книжки с рецепти и цветни снимки на "Бон апети"-3бр. с цена 4лв. 6.."Микровълнова фурна"-рецепти за готвене.Цена 3лв. 1."Медицинска енциклопедия за всеки дом"-18лв.(меки корици). 3."Да отслабнем,докато спим"-10лв. Нова.-Продадена. 8.Тълковен речник на бълг.език,изд.1995г. Твърди корици.Цена 20лв.

30.11|10:45

0
Българска литература

bazar.bg 48

Българска литература Книгоиздателство "Хемусъ" реши да издаде този каталогъ-наржчникъ, не само за да представи списъкъ на книгитЪ, които е издало или които може да достави, но и за да даде възможность на българския читатель по-непо-срЪдствено и точно да се запознае съ живота на ония, които сж творили и творятъ нашата култура. Тази задача на книгоиздателство "Хемусъ" ще се разбере лесно, като се знае, че то се стреми да бжде главна централа на хубавата българска книга, — институтъ за разпространяване здравит-fe плодове на родната култура, както и на образцовит-fe класически творби въ старата и нова литература на всички културни народи. "Хемусъ" не е само търговско предприятие, което дири лесни печалби;—въ неговата работа участвуватъ и много съображения отъ чисто нравствено и обществено-възпитателно естество. Затова въ складовет-fe на "Хемусъ" никога никой не ще намЪри книги съ леко, сензационно или съ съмнителна идейна стойность четиво. Ние издаваме преди всичко родна художествена литература и то въ размЪръ, какъвто не знае никой другъ български издатель. И (това е вече известно на всички, които жив%ятъ съ българската книга) "Хемусъ" не издава много лесно. Въ него иматъ достжпъ само писатели съ безспорни заслуги и съ установено име. На второ мЪсто, следъ българска художествена литература, "Хемусъ" издава литературни и научни помагала за учители и за ученици отъ всички възрасти. Заедно съ тия помагала, въ особена серия — "ВЪчни спж.тници" — нашето издателство дава въ хубави, първокласни преводи класическит-fe произведения на чуждитЪ литератури, които се изучаватъ въ училището, или които сж играли значителна роль въ духовното развитие на човечеството. Съ всички тия издания "Хемусъ" стана пръвъ помощникъ и на нашето училище, на нашето образование. Ние държимъ на разположение на българския учитель и ученикъ най-хубавит-fe детски книги, учебници, речници на всички модерни езици и помагала за всички степени на училището. Все въ услуга на българското училище и на културата ни изобщо, "Хемусъ" издава три списания — "Детска радость", "Учителска практика" и "Златорогъ", гдето сътрудничатъ първи наши писатели и педагози и гдето се бди най-внимателно за духовното значение на печатаните творби. И като централа "Хемусъ" разпространява само книги съ неоспорвани ценности, — книги, които ще иматъ трайно и положително влияние надъ българския читатель. Този каталогъ обема предимно българската художествена литература. Постепенно, ние ще дадемъ подобни наржчници и за другитЪ дЪлове отъ книги, които издаваме: — детски, педагогически, преводенъ. БиографскитЬ и библиографски данни за българскит-fe писатели събра и подреди г. Георги Константиновъ. Неговото желание б^ше да представи писателит-fe по хронологията на rfex-ното рождение и да даде за тЪхъ колкото може повече данни, но бързината въ печатането и други нЪкои технически спънки не позволиха да се разполага съ много мЪсто и да се спази предвиде-ниятъредъ навсЪкжде. При второ издание всичко ще се поправи и разшири. Тогава ще сло-жимъ биографии и на други нЪкои писатели, които сега сж изпуснати не съ умисълъ. Книги по този каталогъ се доставятъ направо отъ книгоиздателство "Хемусъ", ñ. Д. — София, ул. "Солунъ" № 2 и отъ книжарит-fe въ София и провинцията — представители на "Хемусъ". Читалища, училища, обществени библиотеки и частни лица могатъ да си доставятъ книгит-fe направо отъ "Хемусъ" при следните условия: 1. Винаги въ брой, или съ наложенъ платежъ. 2. Съ наложенъ платежъ изпълняваме по-ржчки, само когато сж за повече отъ 200 лева. 3. Отстжпъ правимъ само за поржчки по-големи отъ 100 лв. 4. ПощенскитЪ разноски по изпращането на книгитЪ сж наши за всички поржчки. 5. Суми за "Хемусъ" се превеждатъ най-лесно и най-евтино чрезъ нашата пощенска чекова смЪтка 607. Такава имаме при всички т. п. станции. 6. Годишниятъ абонаментъ на сп. Зла-торогъ е 120 лв., на сп. Детска радость — 40 лв., на сп. Учителска практика 60 лв. Настоятелите на т-Ьзи списания получаватъ за своя трудъ 20°/0. КНИГОИЗДНТЕЛСТВОТО *** БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА БИОГРАФСКИ И БИБЛИОГРАФСКИ ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКИТЪ ПИСАТЕЛИ /СЛЕДЪ БИОГРАФИЧНИТЕ И БИБЛИОГРАФИИТЕ СВЕДЕНИЯ, СЪ ЧЕРНИ БУКВИ СЖ ИЗРЕДЕНИ КНИГИТЕ ОТЪ ВСЕКИ ПИСАТЕЛЬ, КОИТО МОЖЕ ДА ДОСТАВИ ХЕМУСЪ. ПОСОЧЕНИ СЖ ПОСЛЕДНИТЕ ЦЕНИ НА ВСЕКА КНИГА./ ХЕМУСЪ * СОФИЯ Забележка: Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. П. с. к!БЗ Българска-литература

29.01|14:41

0
Българска възрожденска драма

bazar.bg 1450 Казанлък

В добро състояние. Много интересна.

03.01|14:15

0
Българска етнография. Кн. 1 / 1975

bazar.bg 1350

Българска етнография. Кн. 1 / 1975 СЪДЪРЖАНИЕ Българска етнография Год. I • к н. 1 • София. 1975 Българска академия на науките Етнографски институт и музей Към нов етап в българската етнографска периодика.................3 Веселин X аджиниколов — Етнографската наука в България пред сериозни задачи ......8 Делчо Тодоров — Развитие и задачи на етнографското изучаване на нашата социалистическа съвременност............................25 Съобщения Вера Ковачева- Занаятчийски марки по някои медни съдове от XVII— XVIII в...................35 Минко Г абровски — Кръвната жертва на Коледа (по материали от Разградски окръг) .........50 Народи и раси Армин Ейне (ГДР) — Из историята на лужицките сорби в ГДР .... 55 Музейно дело ЖивкаСтаменова — Народният етнографски музей в Пловдив ... 65 Рецензии, отзиви, книгопис РайнаПешева — Ю. В. Бромлей. Этнос и этнография. М., 1973 .... 7ô МарияВелева — Хр. Вакарелски. Етнография на България. С., 1974 . . 79 Научен живот Т атянаКолева — Етнографската наука на Третия международен конгрес за изучаване на Югоизточна Европа............................82 ДетелинаМоскова — Първи международен симпозиум по проблемите на социалистическия бит и култура............................86 Стоян Генчев — Втора международна конференция на славянските етнографи ...........90 Марина Черкезова — Научна конференция по време на Третия събор „Пирин пее“........................93 О1. Българска етнография. Кн. 1 / 1975

29.01|22:14

0
Учебници по Българска филология

www.olx.bg 5 Враца

Използвани,много запазени.Зачеркнатите са вече продадени.

29.01|05:22

0
Алманах Българска литература

bazar.bg 4

Алманах - Българска литература за подготвка на зрелостници и кандидат студенти - 637стр. Учебник , помагалоДобро състояние. Разгледайте и др.учебници в обявите ми. . Изпращам по Еконт с 20% отстъпка от доставката. За др.книги и учебници, моля разгледайте обявите в профила ми.

05.12|10:44

0
Българска и световна класика

bazar.bg 4

1.Търговска къща. Книга 1 - 2 - Джеймс Клавел 16лв двете 2.Цар Плъх - Джеймс Клавел 7лв 3.Шогун - Джеймс Клавел - продадена 4.Гай - Джин .Книга 1 - Джеймс Клавел 6лв 5.Любов по време на холера - Габриел Гарсия Маркес 11лв 5. Балзак. Том 1, 3, 6 - 4лв за брой 6.А. С. Пушкин. Том 4 - 4лв 7. Димитър Талев - Преспанските камбани, Илинден - 5лв за брой 8.Димитър Димов. Том 4, Тютюн - 4лв за брой 9.Мъртвите сибирски полета. Книга 1 - 2 - 8лв общо 10.Димитър Талев. Повести и разкази -5лв 11.Димитър Димов.Том 5 - 4лв 12.Чудомир - 5лв 13.Фараон Ехнатон - Георгий Гулиа 5лв 14.Мъртви души - Гогол 5лв 15.Вийет - Шарлот Бронте 5лв 16.Угрюм река. Книга 1 - 2 - Вячеслав Шишков 10лв двете 17.Романи и повести - И. С. Тургенев 5лв 18.Синовете на човека с каменното сърце - Мор Йокаи 4лв 19.Тихият Дон . Том 1 - 2 -12лв двете

26.12|23:30

0
Помагало по българска литература за 11. клас

bazar.bg 9

Помагало по българска литература за 11. клас Мария Пашова Хермес, 2008г.

01.01|17:05

0
Книги: Българска проза и поезия 5

bazar.bg 4

ПРИ ПОКУПКА НА ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ КНИГИ - ОТСТЪПКА ПО ДОГОВАРЯНЕ !!! ТК = Твърди Корици Снимка 1: Васил Акьов - И дойде денят - 4 лв. (ТК) Иван Давидков - Далечните бродове - 3 лв. (ТК) Тодор Г. Влайков - Разкази и повести - 10 лв. (ТК) Павел Вежинов - За честта на родината - 4 лв. (ТК) И все пак тя се върти - Сборник - 5 лв. (ТК) Камен Калчев - Огнено лято - 4 лв. (ТК) Иван Аржентински - Избрани произведения - Том 1 + Том 2 - 10 лв. Красин Химирски - Отворете, сър - 3 лв. Боян Биолчев - Сатурнов кръг - 3 лв. Атанас Наковски - Светът вечер, светът сутрин - 3 лв. Банко Банков - Изкачването - 3 лв. Снимка 2: Марко Семов - Фул макс - 4 лв. Вера Мутафчиева - Предречено от Пагане - 4 лв. Димитър Талев - Самуил - Книга първа - 4 лв. Петър Нанев - Житие на окования огън - 4 лв. Стефан Цанев - Мравки и богове (ПРОДАДЕНА) Владимир Голев - Мълчи или умри - 3 лв. Любен Станев - Заледеният мост - 4 лв. (ТК) Иван Хариев - Недовършен разговор - 6 лв. (ТК) Николай Бирюков - Чайка - 4 лв. Николай Христозов - По дирята на безследно изчезналите. Дългът да живееш - 8 лв. (ТК - С посвещение и автограф от автора) Снимка 3: Милчо Томов - Молитва за милост - 6 лв. (ТК) Богомил Райнов - Един наивник на средна възраст. Реквием за една мръсница - 3 лв. Драган Тенев - Малки разкази за велики хора (ПРОДАДЕНА) Любен Станев - Заледеният мост - 3 лв. Николай Хайтов - Диви разкази - 5 лв. (ТК) Драгомир Поборников - Ходатайството (ПРОДАДЕНА) Къньо Маринов - Черна зима (ПРОДАДЕНА) Борис Априлов - Деликатно настроение - 3 лв. Стаменка Христозова - Мъж до поискване - 4 лв. Петър Стъпов - Барабанът - 4 лв. (ТК - Отчислена от библиотека) Снимка 4: Константин Мечев - Покровител на книжнината - 5 лв. (ТК) Величко Добриянов - Феноменът Ванга - 12 лв. Николай Хайтов - Избрани произведения - 6 лв. (ТК) Ангел Каралийчев - Избрани произведения - Том 3 - 5 лв. (ТК) Сашо Анастасов - Живопис-графика - 3 лв. Андрей Германов - Да ме запомниш - 6 лв. (ТК) Веселин Андреев - Соната за Петя Дубарова - 5 лв. (ТК) Снимка 5: Лиляна Михайлова - Корабът - 6 лв. Рангел Игнатов - Зала 13 - 5 лв. (ТК) Васил Гаджанов - Нож в мастилото - 3 лв. Радка Иванова - Сребро от небето - 3 лв. Павел Павлов - Орфеида - 3 лв. Аферата ТЕксим (ПРОДАДЕНА) Тодор Петков - Япония - 3 лв. (ТК) Страници за Елин Пелин - 3 лв. Снимка 6: Николай Павлов - Краят на едно завръщане - 6 лв. (ТК) Николай Кирилов - Отвързано време - 4 лв. (ТК) Николай Антонов - Кръг около земята - 6 лв. (ТК) Надежда Драгова - На велику ползу всем болгаром - 5 лв. Никола Вапцаров - Съчинения - 3 лв. (ТК) Невена Стефанова - Докато ви чакаме - 7 лв. (ТК) Надя Кехлибарева - Рисунки от едно лято - 7 лв. (ТК) Надя Кехлибарева - Какво разказват ръцете - 5 лв. (ТК) Снимка 7: Николай Хайтов - Хайдути - 5 лв. (ТК) Николай Хайтов - Хайдути - 4 лв. (ТК) Николай Хайтов - Диви разкази - 5 лв. (ТК) Николай Хайтов - Светогорски записки - 5 лв. (ТК) Николай Хайтов - Шумки от габър - 3 лв. Никола Стоянов - Бяло и черно - 9 лв. Недялко Йорданов - Сцената е моят дом - 4 лв. Николай Христозов - Гарнизонното стрелбище - 3 лв. Николай Христозов - По дирята на Безследно изчезналите - 4 лв. (ТК) Начо Папазов - Япония - 5 лв. Снимка 8: Орлин Василев - Тревога. Щастие. Любов - 5 лв. (ТК) Орлин Василев - Тревога - 3 лв. Орлин Василев - Хайдутин майка не храни - 4 лв. (ТК)

28.11|22:05

0
Българска азбука - Приложение към буквара за 1. клас

bazar.bg 15 Белене

Учебното помагало "Българска азбука" се състои от 30 картона, на които от едната страна е картинка с главна и малка печатна буква, а на гърба е дадено правилото за изписване на главна и малка ръкописна буква. Помагалото е предназначено да бъде в помощ на първокласниците в учебния процес по български език и по-специално в първоначалния етап от ограмотяването им. Подходящо е и за децата в предучилищна възраст, които се учат да разпознават и пишат буквите.

21.12|08:06

0
Готварски книги - С. Смолницка, Българска национална кухня и ...

bazar.bg 5

Йорданка Пътова: Кухня от Близкия изток - 5лв. Какво да сготвим набързо - 2лв. 109 ястия от риба - продадена Шишков/Вучков: Български национални ястия - продаден Спагети лесно, бързо, вкусно - 2лв. Птиче месо - 2лв. С.Смолницка: Леки домашни десерти 1 и 2част - 3лв. Какво да приготвим от зеленчуци - 2лв. Супи - 2лв. А.Вангелов: Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия - 10лв. Г.Караджов/Р.Василева/М.Николова: Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия - 15лв. В.Попова/М.Николова/Е.Атанасова: Технология на хляба, хлебните изделия и сладкарските изделия изд. 1986г. - 10лв. Т.Вановски/З.Стойчева/Ц.Грудева: Технологично обзавеждане на предприятията за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия - 5лв. Наръчник по технология на хляба и хлебните изделия - продаден Л.Ауерман: Технология на хлебопеченето - продадена Сборник рецепти за кулинарни изделия в предприятията за обществено хранене - продадена Димитър Мантов: Българска традиционна кухня - 17лв. Българска национална кухня изд.1983г. - 10лв. Българска национална кухня изд.1978г. - 10лв. Чолчева/Калайджиева: Съвременна домашна кухня - продадена Д.Стефанов: Мелничарство / учебник - продадена И.А.Наумов: Технология мукомольного производства на руски ез. - 20лв. Н.Сотиров:Съвременна кухня 3000 рецепти - продадена П.Чолчева: 1585 от най-добрите и изпитани рецепти - 15лв. Ловно-рибарска кухня - 7лв. Пенка Михова: Когато душата похапва в "ПАРАКЛИСА" - 10лв. Домашно консервиране - 6лв. София Смолницки: Сладкарско изкуство - 4лв. Празнични десерти - продадена Добрина Венкова: Соленки, сладкиши, кремове - 4лв. Кулинарна Библия - 3лв. Италиянска кухня част 1 - 10лв. З.Захариев: Ястия от риба - продадена М.Милев/В.Великов: Организация на сервирането - продадена Л.Попов/И.Томов: Наръчник на бармана - 12лв. Студена кухня - продадена Д.Венкова: Домашни туршии - 3лв. И.Гюров: Туршиите в нашия дом - 3лв. Ал.Странджев: Плодовете - 3лв. Грант/Джойс: Съчетаване на храните за здраве - 4лв. Домашно консервиране на зеленчуци - продадена Толис Христакудис: Гръцка кухня - 3лв. Светослав Ханджиев: Пчелни продукти и здраве - 4лв. Българска кухня сезони - лято - продадена Странджанска кухня 202 рецепти - 5лв. Емил Марков: Български изкушения - 7лв. Готварска книга за мъже - 4лв. Туршии сладки - 6лв.

11.12|16:55

0
Българска Народна Медицина Петър Димков издателство Астрала 4 книги

bazar.bg 125

Петър Димков Българска Народна Медицина отлично състояние - издателство Астрала, меки цветни корици - 4 книги заедно

24.01|05:41

0
Еволюция и генетика;Изобретенията,Глен Мърфи;Българска митология:Богове и герои,Цанко Лалев

bazar.bg 18 София

Еволюция и генетика.Илюстрована Научна Енциклопедия Britannica Том 3,Атеа Букс,2010г.94стр. - 18лв. Изобретенията.Енциклопедична поредица Откривател,Глен Мърфи,Фют,2008г.64стр. - 18лв. Българска митология: Богове и герои,Цанко Лалев,Пан,2009г.48стр. - 18лв.

05.01|07:29

0
И.Вазов 20 тома

www.olx.bg 40 Шумен

Двадесет тома на И.Вазов !За град Шумен достовям на място!Ползвате отстпка на пратките ми през Еконт!

16.02|18:36

0
Космогонията на розенкройцерите - три тома

www.olx.bg 20 Бургас

Продавам "Космогонията на розенкройцерите" в три тома от Макс Хайнл Розенкройцерският орден (или братство) е легендарна езотерична организация, свързваща своето начало с митичната личност на Християн Розенкройц, който на младини предприел пътуване до Сирия, Египет и Мароко, за да получи посвещения в различни мистерии. След това се завърнал в Европа, за да разпространи просветлението си из целия континент, а в Германия създал общество, основаващо се на неговите учения.

24.12|08:44

0
Андрей Гуляшки - 4 тома

bazar.bg 30

изключително добре съхранени в жилище на непушачи, без домашни любимци Андрей Гуляшки-колекция-4 тома

21.11|11:07

0
Съчинения в три тома. Том 1-3 Чудомир

bazar.bg 18

Съчинения в три тома. Том 1-3 Чудомир Български писател 1971г. 1743 стр.

04.12|08:08

0
Литературата на Втората българска държава. Част 1: Литературата на XIII век

bazar.bg 799 Велико Търново

Литературата на Втората българска държава. Част 1: Литературата на XIII век Година на издаване: 1977 Страници: 294 Корици: твърди Състояние: МНОГО ДОБРО! От лична библиотека.

28.12|19:32

0
Английско - български речник , 2 тома

www.olx.bg 39 София

Английско-български речник; 2 тома

03.01|21:39

0
„Жозеф Балзамо“ - 2 тома, от Ал. Дюма

www.olx.bg 10 София

Продавам „Жозеф Балзамо“ - 2 тома, от Ал. Дюма. С мека подвързия, общо 850 стр., много добро състояние. Пакетна цена за книгите 10 лв. Изпращам по Еконт или Спиди с опция преглед.

27.01|06:44

0
Книги, Четири Тома на Стентал, 1,2,3,4..

bazar.bg 11 Девин

Книгите са в добро състояние. Цената е за всички книги. Цената е крайна.

12.02|04:50

0
Сребърни римски монети пет Тома

www.olx.bg 40 София

Пет съвършено запазени Тома по 40 лв всеки

27.11|11:38

0
Стендал.избрани произведения в 4 тома

www.olx.bg 16 Велико Търново

избрани творби в четири тома. Издателство"Народна култура" 1982 година

19.12|06:38

0
Книги от Гюстав Флобер - 4 тома

www.olx.bg 10 Стамболийски

Поредица книги от Гюстав Флобер - 4 тома с твърди корици. Книгите са като нови, нямат надраскано или скъсано ( само горната подвързия е леко захабена ) 1-ви том 420 страници - цена 10 лева. 2 -ри том 571 страници - цена 10 лева. 3 -ти том 500 страници - цена 10 лева. 4 -ти том 539 страници - цена 10 лева. При покупка на всичките 4 тома - цена 35 лева.

20.12|09:05

0
Световни писатели за литературата в два тома

bazar.bg 20 Велико Търново

Изключително ценно и рядко издание на изд.Народна култура. Тук са събрани около 12 000 изказвания на 200 световно известни писатели от древността до наши дни, по всички въпроси на литературата и живота. т.1 - 960 стр.; т.2 - 1024 стр.; твърда подвързия качество като не ползваноЦената е за комплекта.

14.02|05:12

0
В.И.ЛЕНИН -Избрани произведения в два тома

www.olx.bg 17 Перник

В.И.ЛЕНИН -Избрани произведения в два тома. Запазени.

15.02|02:24

0
Джон Стайнбек - Избрани творби в три тома. Том 3

bazar.bg 10 София

Книгата Джон Стайнбек - Избрани творби в три тома. Том 3 е на цена 10лв в добро запазено състояние. За повече въпроси и информация пишете на лично съобщение или позвънете на даденият телефонен номер.

01.01|19:03

0
Томас Харди: Избрани произведения в 3 тома том 3

bazar.bg 10

Автор: Томас Харди Издателство: Народна култура Година: 1987 Страници: 794 Корица: Твърда корица

07.01|20:22

0
Александър Беляев - Избрани произведения в три тома. Том 1-3

bazar.bg 1499 Варна

Александър Беляев Избрани произведения в три тома. Том 1-3 Отечество; София; 1988-1989г. Том 1: Човекът амфибия; Изобретенията на професор Вагнер; Вечният хляб; Златната планина Том 2: Главата на професор Дауел; Човекът, който намери своето лице; Островът на изчезналите кораби Том 3: Владетелят на света; Скок в нищото Състояние на книгите: Отлично.

09.01|17:49

0
КИНО РЕЧНИК - в два тома - на руски език

bazar.bg 100 София

на руски език кино речник - в два тома том 1 -1966 година -488 страници -976 колони-(9 листа с илюстрации , и към текста още 716) том 2 -1970 година -711 страници -1422 колони-(11 листа с илюстрации , и към текста още 750) цена за двата тома 100 лева -( продават се заедно) изпращам по еконт с опция преглед преди да платите

15.01|19:39

0
Търся 3-те Тома.Синовете на великата мечка.

bazar.bg Провадия

Търся и трите тома. .......

18.01|19:45

0
Чарлс Дикенс - „Избрани съчинения в пет тома”

bazar.bg 25

Чарлс Дикенс - „Избрани съчинения в пет тома”, обща цена за всички 25 лева.

15.02|21:33

0
Събрани съчинения в пет тома. Том 1-5 Пейо К. Яворов

bazar.bg 29

състояние: много добро издателство: Български писател град на издаване: София година на издаване: 1977 език: Български страници: 2429 корици: твърди формат: 200/135мм книгата е в наличност Том 1 - Стихотворения и стихотворни преводи; 526 стр.; Том 2 - Гоце Делчев, Хайдушки копнения; 286 стр.; Том 3 - Драми (В полите на Витоша, Когато гръм удари); 272 стр.; Том 4 - Критика, Публицистика; 728 стр.; Том 5 - Писма, Автобиографични материали; 630 стр.

01.12|13:45

0
Книги от поредицата „Бележити българи” 7 тома

www.olx.bg 10 София

Книги от поредицата „Бележити българи” 7 тома без абсолютно никакви забележки, в перфектно състояние Цена: 10лв за една книга

22.12|03:53

0
Три тома събрани съчинения на Сергей Есенин

bazar.bg 30 Варна

Продавам три тома събрани съчинения на руския поет Сергей Есенин. Обхваща творчеството му от 1910 г. до смъртта му през 1925 . В 1 том е поезия, 2 том са поеми и стихове, в 3 том е проза - повести , разкази, стихове, писма. Книгите са на руски език , отпечатани в издателство "Правда" СССР през 1983 г. Продават се в комплект. Цената е крайна.

28.01|07:16

0
Димитър Талев - Съчинения в 11 тома. Том 6: Гласовете ви чувам

bazar.bg 499 Велико Търново

Димитър Талев - Съчинения в 11 тома. Том 6: Гласовете ви чувам Година на издаване: 1973 Страници: 473 Корици: твърди Състояние: ОТЛИЧНО!

14.01|07:34
  • >> Следващото

История на вашите искания

Добавена е дата